Zgłaszanie zachowań niezgodnych z prawem – ochrona sygnalistów – „whistleblowing”

W 2019 r. na poziomie Unii Europejskiej przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zgodnie z tą dyrektywą skuteczna i kompleksowa ochrona sygnalistów (sygnalistów), czyli osób zgłaszających nielegalne działania w związku z pracą, jest istotnym elementem walki z korupcją i częścią funkcjonującej praworządności.

Zawiadomieniem jest powiadomienie osoby fizycznej zawierające informację o możliwym czynu nielegalnym mającym znamiona przestępstwa albo wykroczenia albo naruszającym przepis prawa lub przepis Unii Europejskiej regulujący poniższe dziedziny, o którego popełnieniu zgłaszający dowiedział się w związku z pracą lub inną podobną działalnością.

Jeżeli w HOBES, spol. s.r.o. Jeśli odkryjesz, dowiesz się lub będziesz mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do potencjalnego niewłaściwego postępowania, zachęcamy do natychmiastowego zgłoszenia takiego zdarzenia.

Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej poprzez wypełnienie poniższego formularza, e-mailem na adres stiznosti@hobes.cz lub telefonicznie pod numerem +420 724 123 888

Zawiadomienie o możliwych nieprawidłowościach

Formularz oparty na dyrektywie (UE) nr. 2019/1937

Dane przetwarzane są ściśle zgodnie ze standardem RODO – ustawa nr 110/2019 Dz. w sprawie przetwarzania danych osobowych. Zobowiązujemy się, że wprowadzone przez Państwa dane osobowe nie będą nigdzie długotrwale rejestrowane, wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane osobom trzecim. W przypadku podejrzenia nadużycia prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Hobes spol. s r. o. e-mailem info@hobes.cz
Informujemy, że zgłoszenia można składać anonimowo, jednakże w przypadku nie pozostawienia kontaktu, nie będzie możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi.
Osobą upoważnioną jest Lucie Chlupová – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich.

Jeśli masz uzasadnioną obawę przed odwetem, możesz zgłosić to anonimowo. Niewłaściwe wykorzystanie powiadomienia, powiadomienie o świadomie fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji lub powiadomienie, którego celem jest wyrządzenie krzywdy innej osobie, może skutkować powstaniem odpowiedzialności zgłaszającego za wyrządzoną szkodę. Takie powiadomienie nie zapewnia żadnej ochrony.

HOBES, spol. s.r.o. odpowiada w ten sposób na przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, zawarte w szczególności w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii , w celu wspierania zaangażowania osób fizycznych na rzecz ochrony interesu publicznego, aby nie musiały się one obawiać odwetu ze strony osoby działającej z naruszeniem prawa lub osoby trzeciej z jego inicjatywy.