Oznámení protiprávního jednání - ochrana oznamovatelů - „whistleblowing“

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.
Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Pokud v rámci HOBES, spol. s.r.o. odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení lze činit písemně vyplněním formuláře níže, e-mailem na stiznosti@hobes.cz, nebo telefonicky na čísle +420 724 123 888

Oznámení o možném protiprávním jednání

Formulář na základě směrnice (EU) č. 2019/1937

Data jsou zpracována striktně dle normy GDPR - zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Hobes spol. s r. o. skrz e-mail info@hobes.cz
Upozorňujeme, že oznámení je možné podat anonymně, ale nezanecháte-li na sebe kontakt, není možné vám odpovědět.
Pověřenou osobou je stanovena Lucie Chlupová – Vedoucí personalistiky.
Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana.
HOBES, spol. s r.o. touto cestou reaguje na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, jak je obsažena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s cílem podpořit angažovanost jednotlivce směřující k ochraně veřejného zájmu tak, aby se kvůli své iniciativě nemusel obávat odvetného opatření ze strany osoby jednající v rozporu s právními předpisy či kohokoli třetího.